Zamówienie publiczne na świadczenie usług dotyczące badań laboratoryjnych

Radom, dnia 8.12.2023r.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Radomiu zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r.,poz.1605 z późn. zm.)

Załączniki