Zamówienie publiczne na świadczenie usług dotyczące badań laboratoryjnych

Radom, dnia 21.11.2023r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Radomiu zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.z 2023r.,poz.1605 z późn. zm.).

§ 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w  Radomiu
ul. Chrobrego 48
26-600 Radom
tel. 48/360-60-68 wew. 6
NIP: 796-22-55-971
Adres e-mail: sekretariat@wspl.radom.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:00

§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2014r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r.,poz.1843 tj.).

§ 3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczące badań laboratoryjnych.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: odbieranie materiałów do badań od Zamawiającego własnym transportem oraz dostarczania Zamawiającemu:
  • próżniowy system zamknięty,
  • zlecenia na inne materiały,
  • zlecenia na badania bakteryjne,
  • zlecenia na grupę krwi,
  • kody kreskowe białe (2,4,6,8),
  • kody żółte mikrobiologia (2,4),
  • kody kontrahenta,
  • podłoże bakteriologiczne,
  • Uriline do posiewu moczu.
 3. Miejsce usługi: miasto Radom.
 4. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia: 01.01.2024 do  dnia 31.12.2026 r.

§ 4. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

 1. Przy wyborze oferty do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie się kierował kryterium:
 2. ceny – 100%,
 3. czasem wykonania badań,
 4. możliwością sprawdzenia wyników przez Internet,
 5. czas dostarczeniem Zamawiającemu wyników w formie papierowej.
 6. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo, maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku
 7. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadająca wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

§ 5. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. Formularz ofertowy,
 2. Stosowne pełnomocnictwo do podpisywania ofert, jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

§ 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
 2. Oferta musi uwzględniać kryterium wyboru oferty.

§ 7. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Ofertę należy złożyć droga elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@wspl.radom.pl w terminie do dnia 30.11.2023r. do godziny: 11:00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Zamawiającym i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Luiza Raszewska – tel. 048/360-60-68 wew. 6, lub adres e-mail: sekretariat@wspl.radom.pl

§ 8. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyborze jego oferty.