Ogłoszenie o konkursie ofert

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ, działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2021, poz. 711 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ, ul. Chrobrego 48, 26-600 Radom, przez lekarzy specjalistów, na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontraktu) w ramach świadczenia usług zdrowotnych, w zakresie:

Poradni neurologicznej oraz medycyna pracy

Szczegółowe warunki ogłoszenia konkursu ofert, wraz załącznikami, można odebrać w siedzibie Udzielającego Zamówienie przy ulicy ul. Chrobrego 48, w Radomiu pokój nr 5 – od dnia 5 stycznia 2022 roku.

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 14 stycznia 2022 roku do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie – pokój nr 5.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi do dnia 14 stycznia 2022 roku do godz. 13:30 w siedzibie Udzielającego Zamówienie pokój nr 5.

Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty do dnia 14 stycznia 2022 roku.

Termin związania ofertą

Oferent związany jest złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert, terminu rozstrzygnięcia konkursu lub unieważnienia konkursu – bez podawania przyczyn.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami ze strony Udzielającego Zamówienia upoważniona jest Dyrektor WSPL SPZOZ – p. Justyna Kwiatkowska.

Udział w postępowaniu konkursowym

Udział w postępowaniu konkursowym mogą wziąć Oferenci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2021 poz. 711, z późn. zm.).

Zawarcie umowy

Udzielający Zamówienia po wyborze najkorzystniejszej oferty zawrze umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym ofertą (częścią oferty), w terminie nie wcześniejszym, niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Umowa będzie zawarta do 31.12.2025 r., lub na okres krótszy.

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 17 stycznia 2022 roku.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do:

wyboru ilości świadczeń przypadających na jednego Oferenta, negocjacji treści oraz warunków realizacji złożonej oferty.

Zmień wielkość czcionki
Wysoki kontrast